C C C C A+ A A- X

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА

Дата на публикуване 7 юли 2022 Последна редакция 22 февруари 2024 Новини Отпечатай

Със ЗИД на ГПК, обнародван в ДВ, бр.110 от 29.12.2020г., в сила от 30.06.2021г., е регламентирано извършването на процесуални действия в електронна форма.

Електронните изявления следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Същите могат да бъдат подадени чрез електронна поща на Районен съд – Провадия – del@court-provadia.com или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

Електронни изявления се подават чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) след осигуряване на техническа възможност, за което своевременно ще бъде публикувана информация на интернет страницата на съда.

При подаване на електронно изявление до съда по граждански дела, от което следва да бъдат представени преписи за останалите страни по делото, съгласно чл.102з, ал.3 от ГПК, преписи не се представят. Съдът възпроизвежда изявленията и приложенията към тях в необходимия брой преписи на хартиен носител и след заверка от служител на съда ги изпраща на участниците в производството, които не са заявили, че желаят да получават електронни изявления от съда или не са задължени да получават такива. За възпроизвеждането, страната извършила действието в електронна форма, заплаща предварително такса, съгласно чл.23, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК – за всяка страница в размер на 0,10 лева, а ако страниците са повече от 50 – за всяка следваща страница по 0,07 лева. Удостоверяването на платената държавна такса се извършва с представяне на доказателства за това – вносна бележка или друг банков документ, които следва да бъда подадени, ведно с електронното изявление.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация