C C C C A+ A A- X

Районен съд - Провадия обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка "съдебен деловодител".

Дата на публикуване 25 ноември 2019 Последна редакция 25 ноември 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ
„Съдебен деловодител“

1. Кратко описание на длъжността: Приема и обработва обвинителни актове, тъжби /жалби/, искови молби, протести и др. документи, образува и придвижва наказателни и граждански дела І-ва инстанция, прилага новопостъпили документи /подрежда и номерира документите към делата/, подготвя делата за доклад, изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото, изготвя преписи от документи, присъди, решения и определения, вписва данни по делото, ръчно и на компютър, прави справки по делата и извежда статистически данни по делата.
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на конкурсните длъжности: средно общо образование; познания по общи деловодни техники и съвременни офис процедури; умения за работа със стандартно офис оборудване; добри компютърни умения; добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; много добри умения за работа с граждани и работа в екип.
3. Размер на основното месечно трудово възнаграждение за конкурсната длъжност: 708 лева.
4. Начин на провеждане на конкурса:
- първи етап - по документи;
- втори етап – събеседване.
5. Необходими документи за участие в конкурса:
Кандидатите следва да представят:
- заявление за участие в конкурса /по образец pdf doc/;
- декларация от кандидата по чл.340а, ал.1 от ЗСВ /по образец pdf doc/;
- декларация от кандидата за липса на обстоятелства по чл.107а, ал.1 от КТ и чл.340а, ал.2 от ЗСВ /по образец pdf doc/;
- известие до кандидата в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) /по образец/;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност /заверени вярно с оригинала от кандидата/;
- свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство;
- копие от документите, удостоверяващи професионалния опит /заверени вярно с оригинала от кандидата/.
- други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността/заверени вярно с оригинала от кандидата/.
Всички документи по образец и длъжностната характеристика са на разположение на кандидатите в сайта на съда: www.court-provadia.com
6. Място и срок за подаване на документите: крайният срок за подаване на документите е до 31.12.2019г. 17:00 часа.
Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в Районен съд - Провадия, ул.„Ал. Стамболийски“ №23, ет.3, ст. 1, административен секретар или служител, който го замества, всеки работен ден от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 16.30 часа.
Всички съобщения и обявления свързани, с конкурса ще се публикуват в сайта на съда на адрес: www.court-provadia.com и на информационното табло в съда.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация